Sønderlem Vigs skabelse-3.istid

Landskabet i Sydvest Salling er resultatet af, at den såkaldte hovedopholdslinje eller isrand for isens forløb i slutningen af 3. istid for 10.000-20.000 år siden fra Bulbjerg i vest til Viborg i øst og ned langs den jyske højdreryg. Hovedopholdslinjen ses tydeligt langs vejen Landevejen fra Lem gennem Håsum, Rettrup og Hvidbjerg og hele vejen ind til Skive by. På nordsiden af vejen er der morænebakker i en højde op til 25 m med  fed lerjord og mod syd de magre udvaskede, sandede og til dels grusede jorde. Til gengæld  ligger arealerne i Sønderlem Vig og Håsum Enge ligger i en højde af kun  0,4-1,0 m over havets overflade.

Geologer kalder området syd for Salling for et geologisk hotspot, hvor man ikke helt har styr på kronologien for smeltevandets udløb først  i hhv. Vesterhavet ved Nissum Fjord, Venø Bugt og til sidst Skive Fjord

På et tidspunkt havde de nuværende jyske åer Gudenåen og Karup Å et fælles flodløb og udløb i Venø Bugt og danner søsystemet Stubbergård Sø, Flyndersø med  talrige mindre søer, hedearealer og Sønderlem Vig med Håsum Enge, Rettrup Kær og Hvidbjerg Kær. Geologer kalder dette fælles vandløb for Karup Flod. Ved Håsum Enge fornemmer man tydeligt de flod- eller kystskrænter mod nord og mod syd. Når skrænterne også kan betegnes som kystskrænter skyldes, det at Limfjorden i Stenalderen efter isafsmeltningen og dermed havvandsstigningen gik syd om Salling ind til nuværende Skive by. Salling var derfor dengang en ø.

Den ydmyge efterfølger til Karup Flod hedder Trævel Å, som gennemløber Håsum Enge og udspringer af  Rettrupkjær Sø.

Trævel Å løber ud i Sønderlem Vig  sammen med  Smalle Å fra syd og Bustrup Å fra nord.